Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Αποχέτευση

Η σωστή αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου, που συμβάλει στην ανάδειξη μια πόλης με σύγχρονες υποδομές. Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και εκτελεί έργα για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.
Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προγραμματίζει την κατασκευή και άλλων δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων), είτε συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους είτε από ιδίους πόρους. Τα έργα αυτά είναι επεκτάσεις του δικτύου για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, για την αντικατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου, και για την κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός για την κατασκευή έργου αύξησης της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού που είναι απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία όλων των αποβλήτων, έργο το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Η ΔΕΥΑΦ διαθέτει αυτοκινούμενο αποφρακτικό όχημα που χρησιμοποιείται στον καθαρισμό αγωγών και φρεατίων καθώς και για αποφράξεων ιδιωτών.

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Περιοχής Αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαιστού (Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ)

Άρθρο 1°: Αντικείμενο του Κανονισμού
Άρθρο 2°: Σύστημα Αποχέτευσης
Άρθρο 3°: Βασικές έννοιες
Άρθρο 4°: Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
Άρθρο 5°: Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.
Άρθρο 6°: Αριθμός παροχών αποχέτευσης
Άρθρο 7°: Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών
Άρθρο 8°: Αποχετευόμενα υγρά
Άρθρο 9°: Έλεγχος εγκαταστάσεων
Άρθρο 10ο: Χορήγηση αδειών για σύνδεση
Άρθρο 11°: Δαπάνες και τέλη
Άρθρο 12°: Κυρώσεις

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Παρόντος Ειδικού Κανονισμού
Άρθρο 2: Βασικοί Ορισμοί
Άρθρο 3: Χορήγηση Αδείας Αποχετεύσεως
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Άρθρο 5: Υπέρβαση Ορίων
Άρθρο 6: Φρεάτια Ελέγχου

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.