Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Ύδρευση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ
( Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/80 )

Άρθρο 1°: Αντικείμενο Κανονισμού.

Μέρος 1°: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 2°
Άρθρο 3°
Άρθρο 4°: Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων.
Άρθρο 5°
Άρθρο 6°
Άρθρο 7°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 8°: Αγωγοί
Άρθρο 9°: Παροχές-Κατηγορίες παροχών.
Άρθρο 10°: Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών.
Άρθρο 11°: Θέση Παροχών.
Άρθρο 12°: Διάμετρος Παροχών και Μετρητών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρθρο 13°: Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου.
Άρθρο 14°: Προεκτάσεις Αγωγών.
Άρθρο 15°: Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου ή Εκτός Οικισμού.
Άρθρο 16°: Μεταφορές.
Άρθρο 17°: Ανυψώσεις- Καταβιβάσεις.
Άρθρο 18°: Μετατροπή παροχών.
Άρθρο 19°: Μετατοπίσεις Παροχών.
Άρθρο 20°
Άρθρο 21°: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης.
Άρθρο 22°: Μετρητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Άρθρο 23°
Άρθρο 24°: Εκτέλεση εργασιών.
Άρθρο 25°
Άρθρο 26°: Δαπάνη Προέκτασης.
Άρθρο 27°: Αξία Μεταφοράς — Ανύψωσης - Καταβίβασης
Άρθρο 28°: Ματαίωση εγκατάστασης της Παροχής και άλλα συναφή.
Άρθρο 29°: Διακοπή - Αφαίρεση Παροχών.
Άρθρο 30
Άρθρο 31°: Κατηγορίες Τιμολογίων.
Άρθρο 32°
Άρθρο 33°
Άρθρο 34°: Διαρροή Εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 35°: Στάσιμο ή ελαττωματικό Υδρόμετρο.
Άρθρο 36°: Διαρροή στο Φρεάτιο.
Άρθρο 37°: Καλυμμένο υδρόμετρο.
Άρθρο 38°: Αντικατάσταση Υδρομέτρου.
Άρθρο 39°
Άρθρο 40°: Λαθραίες υδρεύσεις - Παράνομη Εμπορία Νερού – Εμπορία Νερού- Απαγορεύσεις.
Άρθρο 41°: Παράνομη Χορήγηση Νερού – Εμπορία Νερού.
Άρθρο 42°: Άλλες απαγορεύσεις.
Άρθρο 43°
Άρθρο 44°

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.