Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΦΕΚ Β-2976 22-11-2013

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 1ο – Περιεχόμενο Οργανισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 2ο – Διοικητικό Συμβούλιο – Γραφείο Προέδρου
Άρθρο 3ο – Συγκρότηση Υπηρεσιών
Άρθρο 4ο – Κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων
Άρθρο 5ο Σχέσεις Υπηρεσιών – Στέγαση Υπηρεσιών
Άρθρο 6ο – Συμβούλιο Προγραμματισμού
Άρθρο 7ο – Διάρθρωση Υπηρεσιών
Άρθρο 8ο – Θέσεις Προσωπικού
Άρθρο 9ο – Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Άρθρο 10ο – Ειδικότητες – Οργανικές Θέσεις
Άρθρο 11ο – Θέσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου και Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΑΤΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 12ο – Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 13ο – Γραμματεία Γενικού Διευθυντή – Διοικητικού Συμβουλίου – Γραφείο Προέδρου
Άρθρο 14ο – Γραφείο Δικηγόρων – Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου
Άρθρο 15ο – Διευθυντής Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας
Άρθρο 16ο Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό
Άρθρο 17ο – Γραφείο Λογιστηρίου Μηχανοργάνωσης Ταμείου Προσωπικού – Μισθοδοσίας
Άρθρο 18ο Γραφείο Γραμματείας – Γενικού Πρωτοκόλλου – Γενικών Καθηκόντων- Τηλεφωνικό Κέντρο
Άρθρο 19ο – Τμήμα Καταναλωτών – Προμηθειών- Υλικών Αποθήκης – Προμηθειών Υλικών – Αποθήκης
Άρθρο 20ο – Γραφείο Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης με τα Δίκτυα – Γραφείο Καταγραφής – Κατανάλωσης – Ελέγχου – Eξυπηρέτησης Δημοτών – Διακοπών Παροχών & Επανασύνδεσης – Γραφείο Έκδοσης και Βεβαίωσης Λογ/σμών.
Άρθρο 21ο -Γραφείο Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικών & Ανταλλακτικών Παγίων (Αποθήκης)
Άρθρο 22ο – Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Άρθρο 23ο – Τεχνικός Ασφαλείας
Άρθρο 24ο – Τμήμα Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Άρδευσης
Άρθρο 25ο – Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων ύδρευσης – Αποχέτευσης-Άρδευσης
Άρθρο 26ο – Γραφείο Νέων Συνδέσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης – Συντήρησης και Αντικατάστασης Υδρομέτρων
Άρθρο 27ο – Γραφείο ελέγχου διαρροών νερού
Άρθρο 28ο – Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων – περιβάλλοντος και ποιοτικού ελέγχου – Λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων
Άρθρο 29ο – Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας- Επεξεργασμένων Λυμάτων & Αντλιοστασίων Λυμάτων
Άρθρο 30ο – Γραφείο Εργαστηρίου & Ελέγχου ποιότητας νερού και λυμάτων- Χημείο – Θεμάτων Δημόσιας Υγείας-ISO
Άρθρο 31ο – Γραφείο – Συνεργείο Λειτουργίας & Συντήρησης Αντλ/σίων νερού – Δεξαμενών – Γεωτρήσεων – Εγκαταστάσεων Η/Μ, Η/Ε – Αυτοματισμών G.I.S. – SCADA, Κίνησης – Συντήρησης οχημάτων
Άρθρο 32ο – Τμήμα Ανάπτυξης -Μελετών- Κατασκευών
Άρθρο 33ο – Γραφείο επίβλεψης μελετών, έργων, σύνταξης μελετών & τευχών δημοπράτησης
Άρθρο 34ο – Γραφείο μελετών Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Προγραμματισμού – Αρχείου έργων & μελετών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αρθρο 35ο – Διακρίσεις Προσωπικού
Άρθρο 36ο – Κάλυψη Οργανικών Θέσεων
Άρθρο 37ο – Μητρώο Προσωπικού
Άρθρο 38ο – Υποχρεώσεις και καθήκοντα προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 39ο -Πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού
Άρθρο 40ο – Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού
Άρθρο 41ο -Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
Άρθρο 42ο – Κωλύματα Διορισμού
Άρθρο 43ο – Πρόσληψη κατά παράβαση του Ο.Ε.Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθο 44ο – Μισθολογική Κατάταξη και Εξέλιξη Προσωπικού
Άρθρο 45ο – Κλάδοι των Θέσεων του Προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 46ο – Είδη Αδειών
Άρθρο 47ο – Κανονικές Άδειες
Άρθρο 48ο – Άδειες για Λόγους Υγείας – Εγκυμοσύνης
Άρθρο 49ο – Άδειες Χωρίς Αποδοχές
Άρθρο 50ο – Ειδικές Άδειες
Άρθρο 51ο – Γονική άδεια
Άρθρο 52ο -Άδειες Ολιγόωρης Απουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 53ο – Πειθαρχικές Παραβάσεις
Άρθρο 54ο – Πειθαρχικά Παραπτώματα
Άρθρο 55ο -Πειθαρχικές Ποινές
Άρθρο 56ο – Πειθαρχικές Διαδικασίες
Άρθρο 57ο – Απολογία
Άρθρο 58ο – Βιβλίο Ποινών
Άρθρο 59ο – Παραγραφή Πειθαρχικών Παραπτωμάτων

ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 60ο – Αυτοδίκαιη Λύση της Εργασιακής Σύμβασης
Άρθρο 61ο – Απόλυση Τακτικού Προσωπικού
Άρθρο 62ο – Παραίτηση Προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63ο – Μετάταξη Προσωπικού που κατέχει Οργανικές Θέσεις
Άρθρο 64ο -Μετακίνηση Προσωπικού
Άρθρο 65ο – Εβδομαδιαία Κανονική Απασχόληση Προσωπικού
Άρθρο 66ο – Ζημίες – Κάλυψη Υπευθύνων
Άρθρο 67ο – Επίδοση εγγράφων στο Προσωπικό
Άρθρο 68ο – Μεταβατικές Διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις
Άρθρο 69ο – Ερμηνεία και ισχύς του παρόντος Οργανισμού
Άρθρο 70ο -Τελικές Διατάξεις

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.040.000,00 ευρώ, που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.00 και 60.03 και 61.00 του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού.

Για τα επόμενα έτη, προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.040.000,00 ευρώ η οποία θα εγγράφεται στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς.-

«Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 29/2013»

 

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.