Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικό ΔίκαιοΕνωσιακό Δίκαιο
Υγειονομική διάταξη 6ης Σεπτεμβρίου 2017
Νόμος 4485/2017 - Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Νόμος 4483/2017 - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
Nόμος 4412/2016 - Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Νόμος 4257/ 2014 - Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου εσωτερικών
Νόμος 4071/2012 - Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ
Νόμος 3852/2010 - Καλλικράτης
Νόμος 3861/2010 - Πρόγραμμα Διαύγεια
Nόμος 3943/2011 - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
KYA 145116 - Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις
Νόμος 3812/2009 - Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
Nόμος 3614/2007 - Διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-2013
Νόμος 2190/1994 - AΣΕΠ
Νόμος 2286/1995 - Προμήθειες δημόσιου τομέα
Νόμος 2266/1994
Νόμος 1418/84
Νόμος 3833/2010 - Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
Νόμος 3731/2008
Nόμος 3634/2008 - Ενιαίο τέλος ακινήτων
ΚΥΑ 43504/2005 - Αδειες χρήσης υδάτων
Νόμος 2647/1998
Νόμος 3801/2009
Π.Δ. 51/2007 σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ
Νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Προεδρικό διάταγμα 51
Νόμος 2503/1997
Νόμος 2307/1995
Νόμος 2738/1999
Νόμος 3199 /2003- Προστασία και διαχείριση των υδάτων
Νόμος 3463/2006 - Νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Νόμος 2860/2000 - Διαχείριση , παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Νόμος 3389/2005
Νόμος 3320/2005
Νόμος 3316/2005 - Ανάθεση μελετών
Νόμος 3091/2002
Νόμος 3075/2002 - Τροποποίηση και συμπλήρωση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
Νόμος 3074/2002
Νόμος 3052/2002
Νόμος 3051/2002
Νόμος 3013/2002 - Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2992/2002 - Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2946/2001 - Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2937/2001 - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών Υπηρεσιών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2880/2001 - Πρόγραμμα 'ΠΟΛΙΤΕΙΑ' για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2839/2000 - Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2790/2000 - Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2744/1999 - Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2647 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2349/1995 - Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις
Προεδρικό Διάταγμα 609/85 - Κατασκευή δημοσίων έργων
Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις
Oδηγία 91/271 - Οδηγία του συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
ΑΔΑ : ΩΣΟ7465ΦΥΟ-Ζ6Ε παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει
Θέματα σε σχέση με τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό
Κανονισμός (EK) αριθ. 1264/1999 - Του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
Κανονισμός (EK) αριθ. 1265/1999 - Του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 - Του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 - Του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την Ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94
Οδηγία 2000/60/ΕΚ - Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
Οδηγία 2004/17/EΚ - Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Οδηγία 2004/18/ΕΚ - Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ
Οδηγία 2005/51/ΕΚ - Της επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγείας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος ΩΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
Οδηγία 98/83/ - Του συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Οδηγία 98/15/ΕΚ - Της επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράπτημα Ι αυτής

 

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.